سوالات متداول حقوقی


2022,02,19
سوالات متداول حقوقی

سوالات متداول کیفری

هر فردی که بدون جواز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌مبالاتی به؛ جان، مال، سلامتی، آبرو، آزادی یا آوازه تجاری و یا به حقوق سایرین آسیب وارد کند، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود خواهد بود. از این جهت شاکی می تواند، جبران کلّیه ی اضرار مادی چون؛ تخریب اموال مسروقه، آسیب های معنوی چون؛ لطمه به آبرو و اضرار ممکن الحصول ناشی از جرم انجام شده را، ضمن مراجع رسیدگی کننده کیفری مطالبه نماید. نکته حائز اهمیت موجود این می باشد که؛ خسارات و صدمات عدم النفع که متفاوت از منفعت ممکن الحصول بوده است و مقتضی وجود آن تحقق پیدا نکرده است، قابلیت مطالبه نخواهد داشت.
محکومٌ علیه و یا وکیل نیز نماینده قانونی وی به هنگام فوت یا غیبت توسط محکومٌ علیه، همسر نیز ورثه قانونی و وصی بعد از فوت وی امکان اعاده دادرسی از حکم قطعی را خواهند داشت. نیز دادستان کشور، دادستان مجرم حکم و همچنین رئیس سازمان قضایی نسبت به احکام قطعی دادگاه نظامی بنابر ماده ۶۳۷ امکان اعاده دادرسی از حکم را خواهند داشت. نکته حائز اهمیت این است که شاکی حق اعاده دادرسی را نخواهد داشت.
خیر، مگر به هنگامی که وی در فضاها و معابر عمومی تظاهر به مصرف مشروبات الکلی بکند.
بله، امکان دارد، شخص مورد نظر با عفو عمومی یا آن که عفو عام رو به رو بشود. البته که این موضوع به واسطه‌ی مجلس تصویب خواهد شد و بیشتر در مواقع بحرانی جریان خواهد داشت همانند؛ زمان بعد از انقلاب. عفو خصوصی هم عفوی می باشد که به واسطه‌ی مقام معظم رهبری اعطا خواهد شد. این نوع از عفو در مواقع عیدها و مناسبت ها به زندانیان اعطا خواهد شد.
محکومیت به جرم جعل به هنگامی که نسبت به اسناد عادی و به واسطه‌ی افراد عادی غیر از پرسنل دولت صورت بگیرد، سوء سابقه در پی نخواهد داشت. در مابقی موارد شخص مورد نظر حاوی سوء سابقه کیفری خواهد گردید.
در شکایت از جرم جعل سند هم می توان به دادگاه کیفری شکوائیه ارائه نمود و درخواست مجازات طرف را کرد و هم می توان به دادگاه حقوقی دادخواست اثبات وقوع جعل نیز ابطال سند را داد. علاوه بر این ها در بینابین یک دادرسی حال آن که حقوقی باشد یا کیفری یک طرف دعوی می تواند نسبت به اسناد ارائه گردیده از جانب طرف مقابل خود، ادعای جعل داشته باشد که بدین هنگام مقام محترم قضایی حسب تشخیص با وارسی ادله مدعی جعل و یا با ارجاع به کارشناس اصالت و یا عدم اصالت سند را احراز می نماید.
مجازات مربوط به آن بنابر رویه دادگاه، همان مجازات مربوط به مصرف حشیش در نظر انگاشته شده است. برخلاف تصور افراد که چنین فکر می نمایند کشیدن یا همان مصرف نمودن گل (مواد مخدر ماری جوانا) مجازاتی در پی ندارد. چنانچه که شخص مصرف کننده معتاد باشد به یک الی پنج میلیون ریال مجازات نقدی و نیز تا سی ضربه شلاق محکوم می گردد. چنانچه که فرد مورد نظر برای نخستین بار از گل بهره گرفته باشد، به بیست الی هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک الی پنج میلیون ریال مجازات‌ نقدی محکوم می گردد.
شهادت به دروغ و یا شهادت به کذب یکی از جرایم کیفری است. به هنگامی که فرد مورد نظر در بطن دادگاه رسیدگی کننده و یا در نزد مقام محترم قضایی در ارتباط با مسئله ای، مطالب دروغ را بیان می کند. نیز از سویی به هنگام پس گرفتن شهادت، شهادت ابتدایی به معنی شهادت کذب بوده و مشمول شهادت دروغین می شود. براساس ماده ۶۵۰ از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر شخصی که در بطن دادگاه و یا نزد مقامات رسمی شهادت به دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز الی دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال الی دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد گردید.
مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر بیشتر از پنجاه گرم الی پانصد گرم حبس به همراه نخواهد داشت. مرتکب به چنین جرمی، به مجازات پنج الی پانزده میلیون ریال جزای نقدی و ده الی هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
نرسیدن و یا دیر رسیدن احضاریه به مکان اقامت متهم به حالتی که مانع از حضور وی بشود، او را تنها برای یک مرتبه دیگر احضار می کنند. بیماری وی و بیماری سخت والدین وی، همسر یا فرزند او که از حضور او ممانعت نماید. همسر و یا یکی از خویشاوندان تا درجه سوّم از طبقه دوّم از دنیا برود. ابتلاء به حوادث حائز اهمیت همانند؛ بیماری های واگیر دار و وقوع حوادث قهری همانند؛ سیل، زلزله به شرط آن که تردد امکان پذیر نباشد. متهم در توقیف یا حبس به سر ببرد و مواردی دیگر همانند این ها که از نظر بازپرس عذر موجه محسوب بشود.

سوالات متداول ملکی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از دعاوی بسیار پرشمار ضمن دستگاه های قضایی است. ولو، بعد از قولنامه و یا مبایعه نامه طرفین روز مشخصی را قرار می دهند ضمن دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی. چنانچه فروشنده اجتناب نماید خریدار از دفترخانه مورد نظر گواهی عدم حضور دریافت می کند و با اکتفا بدان می تواند طرح دعوا نماید. دادگاه بعد از اخذ استعلام های مورد نیاز حکم مناسب را صادر خواهد کرد. همچنین ضمن معاهده شما می توانید شرط جریمه و یا وجه التزام را درج بنمایید. که به عنوان نمونه چنانچه فروشنده از قرار هرروز تأخیر در تحویل و یا تنسیق سند ملزم باشد برای نمونه روزی دو میلیون تومان پرداخت نماید، در اینجا شخص مورد نظر از هراس این وجه هم گردیده سر مؤعد مقرر به تعهدات خویش پایبند خواهد بود.
مال مشاع در واقع به مالی اطلاق خواهد شد که حاوی بیشتر از یک مالک می باشد و به عبارتی حاوی شریک است و این شرکاء در جای جای مال سهیم هستند و کسی نمی تواند چنین ادعایی داشته باشد این بخش برای اوست و فلان بخش برای دیگری مگر به هنگام قسم بندی. چرا که در همان بخشی که تصرف نموده بازهم سهم شریک دیگر در آن داخل می باشد. ولو، با این مقدمه میبایست چنین بیان نمود که ضمن معامله ملک مشترک یا مشاع همانند مال به ارث رسیده میبایست کلّیه ی مالکان این انتقال را به مرحله ی امضاء برسانند و یا آن که یکی از آن ها به نمایندگی از دیگر مالکان این کار را به انجام برساند. چنانچه که یکی از مالکان از به امضاء رساندن معامله سرباز زند، نسبت به سهم وی معامله صحیح و نافذ نخواهد بود
هر دو موارد نام برده شده در قسمت فوقانی متن در ارتباط با ملک تجاری می باشد. حق کسب و پیشه مربوط به قوانین و مقررات مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ می باشد و به معنای شهره و آوازه ی تجاری و معروفیتی می باشد که مستأجر در روند زمان ایجاد می نماید. حق سرقفلی منوط بر قوانین روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ به بعد می باشد و به معنای وجهی است که مستأجر تحت عنوان حق تقدم در زمان اجاره به مؤجر تأدیه و زمان تخلیه، بنابر نرخ روز اخذ می کند.
هر نوع تصرف ضمن مشاعات کاشانه ها به علّت مالکیت تک به تک اشخاص در آن صرفاً با رضایت تمامی مالکان املاک ممکن خواهد بود.
به هنگامیکه خریدار از اجاره ملک مطلع باشد این مسئله در معاهده فروش ذکر شده باشد، خریدار به نوعی قائم مقام فروشنده ضمن معاهده اجاره به حساب می آید. در غیر از این حالت برای خریدار حق فسخ معاهده فروش مهیا خواهد بود.
قانونگذار محترم به جهت پیش گیری از ضایع نگردیدن حق خریدار در قسمت هایی بدو حق فسخ معاهده را داده است که بدان خیارات اطلاق خواهد شد. خیار یعنی اختیار. در این قسمت مقصود برهم زدن معامله است که در برخی از قسمت ها پیش بینی گردیده است. تصور کنید که مالی را خریداری کرده اید و پس از خرید مال متوجه گردیده اید آن مال حاوی عیب است. حال قانونگذار به شما چنین می گوید در این قسمت دو حق خواهید داشت یا این که معامله مزبور را فسخ بنمایید و مابه‌التفاوت را به عنوان ارش اخذ کنید یا آن که بدون اخذ وجه ارش معاهده را برهم بزنید. حال اگر که فرد مورد نظر حاضر نگردد که ارش اخذ کند در این سؤال خواهد توانست با اکتفا به خیار عیب عقد را برهم زند و وجه پرداخت گردیده را پس بگیرد. بهتر است خاطر نشان شویم که؛ لازم است خیار عیب فوراً اعمال گردد چرا که در غیر از این حالت ساقط خواهد شد.
خرید و فروش میزان واقع در طرح شهرداری که در بین مردم به عقب نشینی شهرت پیدا کرده است، بستگی به توافق اشخاص خواهد داشت. هرچند که ضمن اسناد رسمی ملک متراژ معین می باشد ولیکن اغلب اشخاص این مقدار را از متراژ کل ملک کم می نمایند و وجه برجای مانده را به فروشنده تأدیه می کنند.
بهترین شیوه در ارتباط با اموال شخص فوت گردیده اعم از مال منقول و مال غیرمنقول، دادخواست تقسیم ماترک و مهروموم می باشد.
سهم زوجه ضمن طبقات ارث تحت عنوان ارث بر سببی که به طریق ازدواج ایجاد شده است، به هنگامیکه زوج دائمی شخص باشد. چنانچه که از زوج او که از دنیا رفته است فرزندی برجای مانده باشد سهم زن در این ارتباط یک هشتم از اموال منقول و نیز یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول می باشد و چنانچه که از شوهر متوفی او فرزندی وجود نداشته باشد، سهم زوجه در پی این حالت یک چهارم است. پس می توان چنین بیان نمود که زوجه از عین مال غیرمنقول ارث نخواهد برد ولیکن از قیمت آن ارث خواهد برد. ولو مابقی ورثه ملزم می باشند حسب مورد سهم زوجه را از قیمت آن خانه تأدیه نمایند.
بله متفاوت می‌ باشد. چرا که نرخ گروه را اتحادیه هر یک از شهرها معین می دارد.

سوالات متداول خانواده

بانو می تواند پیش از انجام عقد و یا حتی بعد از آن بنابر وکالتی که از جانب آقا (در اصطلاح عامیانه به حق طلاق معروف است) دارد، از این حق و حقوق برخوردار باشد که بدون وجود رضایت مرد در هر زمان که مایل بود، اقدام به طلاق نماید. بدین هنگام براساس شروط ضمن عقدی که پیش از جاری گردیدن نکاح به واسطه ی هر یک از زوجین به امضاء می رسد و اثبات نقض و پایبند نبودن بدان به واسطه بانو ضمن دادگاه، حکم به صدور طلاق صادر خواهد گردید. (به عنوان مثال؛ اعتیاد، ترک نمودن زندگی بدون وجود عذر موجه و...) جدای از دو مورد ذکر گردیده، به هنگام اثبات این مسئله به واسطه بانو در بطن دادگاه، که امتداد زندگی برای زوجه حاوی مشقت و سختی یا دشواری فراوان است، حکم به صدور طلاق صادر خواهد گردید. (به عنوان نمونه؛ ضرب و شتم زوجه به واسطه ی زوج، مبتلا بودن وی به بیماری های غیرقابل درمان و مواردی از این قبیل.)
با استناد به شرایط اقتصادی که هم اکنون بر کشور ما حاکم گردیده است و سیاست قوه ی قضاییه مبنابر این امر که تا حد ممکن از حبس محکومان به مهریه پیش گیری به عمل آید، به هنگامی که مرد توانایی مالی تأدیه مهریه نداشته باشد، حبس نگردیده و اقدام به معین نمودن اقساط ولو برای مدّت زمانی طولانی و بسیار جهت پرداخت می شود. ولیکن زوجه می تواند بنابر رضایت زوج، در ابتدای عقد و یا آن که بعد از آن، در برابر عدم پرداخت مهریه حق طلاق را اخذ نماید.
چنانچه هریک از زوج و زوجه مبتلا به بیماری که ضمن قانون مدنی بدان تصریح گردیده است، شود (جنون، ناتوانی جنسی و...) طرف مقابل او خواهد توانست اقدام به فسخ نکاح کند که آن نیز از طلاق متفاوت خواهد بود. همچنین چنانچه که زوج پیش از نکاح زوجه را نیرنگ دهد و با او ازدواج کند، مستقل از وصف کیفری موضوع، زوجه با اثبات این موضوع می تواند نکاح را فسخ کند.
یکی از دعاوی که به هنگام امر طلاق و مطالبه مهریه به واسطه یک زوجه مطرح می شود، دعاوی استرداد جهیزیه است. به گونه ای کلّی زوجه در دو حالت می تواند در این دعوا پیروز شده و حکم استرداد جهیزیه را اخذ کند. یکی از آن ها این است که؛ رسید خرید اموال داشته باشد و دیگری این می باشد که؛ یک فهرست از اموال جهیزیه از جانب زوجه به امضای دو نفر شاهده رسیده باشد.
مهریه مالی می باشد که بنابر آن زوج در زمان عقد متعهد به تأدیه آن به همسر خویش می گردد که می تواند هر گونه مالی باشد مشروط بدان که مالیات (دارای ارزش اقتصادی) باشد. ولیکن مقصود از مهریه عندالمطالبه، مهریه ای می باشد که خانم هر زمان بخواهد می تواند آن را از زوج تقاضا بنماید. (همانند یک چک روز) از سویی هم آقا مؤظف به پرداخت آن خواهد بود. ولیکن مهریه عندالاستطاعه مهریه ای می باشد که در صورتی زوج مؤظف به تأدیه آن است که حاوی تمکن و شرایط مادی مناسب و مطلوبی باشد. نیز از سویی در مهریه عندالمطالبه زوجه این حق را خواهد داشت که تا به هنگامیکه مهریه بدو تأدیه نگردیده است از ایفای مسئولیت خود در مقابل آقا اجتناب ورزد.
چنانچه که زوج از توانایی و تمکن مالی مناسب و مطلوبی برخوردار باشد، مکلّف به تأدیه کلّیه ی مهریه است و سخنی از مقدار و سقف در تأدیه مهریه به میان نخواهد آمد. ولیکن چنانچه که توانایی و تمکن مالی نداشته باشد، براساس قانون نحوه اجرای محکومیت مالی، تا به میزان صد و ده سکه تمام بهار آزادی مکلّف خواهد بود که بپردازد.
با استناد به نوسانات و تورم موجود در بطن جامعه، چنانچه که مهریه وجه متداول و رایج باشد، بنابر سال عقد و نیز شاخص تورم که به واسطه ی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معین می گردد، محاسبه خواهد گردید. (شما می توانید به سهولت به طریق مراجعه به وب سایت مرکز ارتباط مردمی قوه ی قضاییه این کار را به انجام برسانید.) البته لازم به ذکر است و لازم می باشد شما به این نکته توجه داشته باشید که چنانچه زوج از دنیا رفته باشد و مهریه وجه رایج کشور باشد، از سال عقد تا فوت زوج مهریه به نرخ روز محاسبه خواهد شد و از اموال باقی مانده از متوفی قابل پرداخت خواهد بود.
نامزدی به دوران شناخت نیز رضایت زوجه به ازدواج تا ماقبل از عقد اطلاق می شود. در این رابطه میبایست چنین بیان نمود که؛ تا قبل از وقوع و به ثبت رساندن نکاح هیچ نوع اثر مالی یا غیر مالی برای دو طرف به وجود نخواهد آمد.

 

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
صفحات شبکه های اجتماعی ما
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید تا از اخبار جدید و جزئیات خدمات ما مطلع شوید